کتاب حلبی منبعی مکتوب در تالیف الکافی
37 بازدید
محل نشر: سال چهاردهم، شماره 1 (پیاپی 51)، بهار 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشته حاضر ـ که بخشي از طرح بازسازي کتاب حلبی است ـ مي‌کوشد تا روايات عبيدالله و محمد حلبی در کتاب الکافی را بررسي کند و آنها را با سلسلة اسناد منابع ديگر حديثي مقايسه کند و روشن سازد که مقصود از حلبی، اگر به صورت مطلق ذکر شود، کدام یک از دو برادر است. از این رو، ابتدا به معرفی خاندان حلبی پرداخته و سپس از دو برادر سخن گفته و به روایات این دو در کتاب کافی پرداخته است. کلید واژه‌ها: منابع حديثی، الکافی، عبيدالله حلبی، محمد حلبی، کتاب حلبی.