کتب مسائل در نگارش هاي حديثی
34 بازدید
محل نشر: علوم حدیث سال دهم، شماره 3-4 (پیاپی 38)، پاییز و زمستان 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نگارش و تدوين کتاب هاي حديثی، مجموعه های همگن و هم ساختاری مشاهده می شوند که مشابه یکدیگر و یا با هدف واحدی تالیف شده اند؛ نگارش کتاب های امالی و مسائل از این قبیل به شمار می آیند. این مقاله در صدد معرفی کتاب های مسائل و مسائل نگاران است. اسامی این منابع و مولفان آنها از فهرست نامه های اصحاب و بعضی با استناد به اسناد روایان استخراج شده اند. از جمله این مولفان علی بن جعفر عریضی است که بخش قابل توجهی از تالیف او تا کنون بر جای مانده است. معرفی این شخصیت و طرق مختلف نقل نسخه های متفاوت کتاب علی بن جعفر- که به دست بزرگترین محدثان رسیده- در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. کلیدواژگان: کتاب های مسائل ، کتابشناسی ، مسائل علی بن جعفر ، علي بن جعفر عريضی